Артикулът е добавен

Преминете към съдържанието
-15% на всички продукти 🌸 Използвай код SPRING15 при поръчка
-13% на всички продукти ❤ Използвай код BEAUTY13 при поръчка

Правила и условия

Тъй като искаме вашето изживяване с Meloni да бъде приятно и лесно, ние използваме нашите „Общи условия“ като инструмент за ръководство на нашата дейност във връзка с процеса на продажби на www.melonicare.bg.

Съдържание

 1. Определения
 2. Договорни документи
 3. Предмет на договора
 4. Съдържание на уебсайта
 5. Политика за онлайн продажби
 6. Прехвърляне и възлагане на подизпълнители
 7. Права на интелектуална собственост
 8. Поръчки
 9. Политика за връщане
 10. Отстъпки
 11. Поверителност
 12. Търговски съобщения
 13. Фактуриране и плащане

14.Начини на плащане

 1. Доставка на продукти
 2. Гаранции
 3. Прехвърляне на собствеността
 4. Отговорност
 5. Права и задължения на продавача
 6. Писане на ревюта
 7. Обработване на лични данни
 8. Използване на бисквитки
 9. Форс мажор
 10. Приложимо право
 11. Информация за ОЕЕО
 12. Други разпоредби
 13. Определения

В този документ, освен ако контекстът не изисква друго, следните термини ще имат значенията, посочени по-долу: Meloni - търговското наименование на MELONI BEAUTY S.R.L., юридическо лице с румънска националност, със седалище в Prelungirea Ghencea, 65, Bragadiru, jud. Ilfov, регистрирано в Търговския регистър на Ilfov под № J23/3724/2020, Единен регистрационен код 42957969;

Продавач - Meloni, посочен в уводната част на фактурата под заглавието Доставчик;

Уебсайт - онлайн магазинът, хостван на уеб адреса melonicare.bg, чрез който Потребителят има достъп до информация за услугите и продуктите, предлагани/осигурени от Продавача;

Купувач - физическо лице или всяко юридическо лице, което регистрира профил в Уебсайта и прави Поръчка и е посочено в уводната част на фактурата под заглавието Клиент (или техен упълномощен представител);

Клиент - физическо лице или юридическо лице, което има или получава достъп до Съдържанието, по всякакви средства за комуникация, предоставени от Meloni (електронни, телефонни и др.) или по потребителско споразумение, съществуващо между Meloni и последното и изискващо създаване и използване на Профил;

Потребител - физическо или юридическо лице, регистрирано в Уебсайта, което, като е завършило процеса на създаване на Профил, се е съгласило с клаузите, специфични за Уебсайта, в секцията „Общи условия“;

Профил - секцията на Уебсайта, състояща се от имейл адрес и парола, която позволява на Купувача да изпрати Поръчката и съдържа информация за Клиента/Купувача и историята на Купувача в Уебсайта (поръчки, данъчни фактури, гаранции на продукти и т.н.). Потребителят е отговорен за това цялата информация, въведена при създаването на Профила, да бъде правилна, пълна и актуална;

Количка - секция от Профила, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Продукти или Услуги, които желае да закупи в момента на добавяне или по-късно;

Продукти и Услуги - всеки продукт или услуга, включително документите и услугите, споменати в Поръчката, които трябва да бъдат доставени/предоставени от Продавача на Купувача и са представени от масажни аксесоари от стъкло или естествен камък и/или козметични охладители, съответстващи на описанието в каталозите и документацията на производителите, чиито характеристики са били договорени от Купувача и включени в Поръчката/Фактурата;

Поръчка  - електронен документ, който служи като форма на комуникация между Продавача и Купувача, при която Продавачът се съгласява да достави Стоките и Услугите, а Купувачът се съгласява да получи тези Стоки и Услуги и да извърши плащане за тях.

Кампания  - действие по показване за търговски цели на ограничен брой Продукти и/или Услуги с ограничена и предварително определена наличност за период от време, определен от Продавача.

Договор за дистанционна продажба - всяко споразумение, сключено между продавача и купувача без едновременно физическо присъствие на страните, с изключително използване на едно или повече средства за дистанционна комуникация, до и включително момента на сключване на договора, съгласно което продавачът се задължава да прехвърли правото на собственост върху стоките на купувача, а купувачът се задължава да плати цената на стоките (ЗЗП 34/2014). Моментът на сключване на договора се представя от потвърждението на наличността на стоката, приемането от страна на Продавача на поръчката, направена от купувача, и косвено издаването на фискална фактура. Автоматичното издаване на потвърждението за поръчката НЕ означава сключването на договора между Продавача и Купувача

 • Съдържание - цялата информация в Уебсайта, която може да бъде посетена, прегледана или по друг начин достъпна с помощта на електронно оборудване;
  • съдържанието на всякакъв имейл, изпратен до Купувачите от Продавача по електронен път и/или всякакви други налични средства за комуникация;
  • всяка информация, съобщена на Купувача по какъвто и да е начин от служител/сътрудник на Продавача, независимо дали е в съответствие с контактната информация, посочена от Продавача;
  • информация, свързана с Продуктите и/или Услугите и/или тарифите, начислявани от Продавача в определен период;
  • информация, свързана с Продуктите и/или Услугите и/или тарифите, начислявани от трета страна, с която Продавачът е сключил партньорски споразумения в определен период;
  • данни, свързани с Продавача, или други поверителни данни на Продавача;
 • Права на интелектуална собственост - всички материални права като ноу-хау, авторски права и права върху вид, права върху бази данни, права върху дизайн, права върху дизайн, патенти, търговски марки и регистрации на имена на домейни за всяко от гореизброените;
 • Рецензия/ревю- писмена оценка от собственика или получателя на продукт или услуга, написана въз основа на личен опит и способност да прави качествени коментари и да казва дали продуктът или услугата отговаря на посочените от производителя спецификации.
 • Документи- настоящите Общи условия;
 • Бюлетин- средство за редовна информация, изключително електронна, а именно електронна поща (e-mail, SMS) за Продукти и Услуги и/или промоции, провеждани от Продавача през определен период, без никакво задължение от страна на Продавача по отношение на съдържащата се в него информация;
 • Транзакция - събирането или възстановяването на сума в лева, произтичаща от продажбата на Продукт и/или Услуга от Meloni на Купувача, като се използват услугите на обработващия карти, договорен от Продавача, независимо от метода на доставка;
 • Екотакса - сумата, изразена в лева, плащана от Продавача на оторизираното дружество, отговарящо за събирането, транспортирането и оползотворяването/рециклирането на отпадъчни електрически и електронни съоръжения, съгласно действащото законодателство.
 • Спецификации - всички спецификации и/или описания на Продуктите и Услугите, както са посочени в Поръчката.
 • Права на потребителите са предвидени в Закона № 449/2003 от 12.11.2003 г. за продажбата на продукти и свързаните с тях гаранции, публикуван в Държавен вестник, бр. 812 от 18.11.2003 г., по-специално в чл. 9-14 и не се засягат от настоящите Общи условия.
 1. Договорни документи

2.1. Като прави поръчка по електронен път, по телефона, чат или директно във физически магазини, Купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон, чат или електронна поща), чрез която Продавачът осъществява своята дейност.

2.2. Поръчката се състои както следва:

2.2.1. Поръчката (заедно с ясни указания за датите на доставка и фактуриране) и нейните специфични условия;

2.2.2. Спецификации на Купувача (ако е приложимо);

2.3. Продавачът ще информира Купувача със separate messages (separate messages - отделни съобщения) за регистрацията (поемането) на Поръчката и потвърждението на Поръчката. Регистрацията на Поръчка онлайн от страна на Продавача, телефонните разговори или други средства за комуникация НЕ представляват твърдо валидиране и потвърждение на Поръчката и следователно НЕ водят до сключване на договора за дистанционна продажба.

2.4. Ако Продавачът изрично потвърди Поръчката, това ще означава пълното приемане от страна на Купувача на Общите условия на Поръчката. Приемането на Поръчката от Продавача се счита за завършено, когато има устно или електронно потвърждение от Продавача към Купувача, без да се изисква потвърждение за получаване от последния. Поръчката се счита за валидна само след като Продавачът е потвърдил наличието на стоката, цената и характеристиките на продуктите и услугите, поискани от Купувача. При липса на изрично потвърждение от страна на Продавача, настоящите Общи условия за продажба ще бъдат в основата на сключения Договор, допълнени от Гаранционната карта, издадена от Продавача, и данъчните документи.

2.5. Този Договор влиза в сила след потвърждение на Поръчката от страна на Продавача. Потвърждението ще се извърши по телефона, по електронен път или устно.  Общите условия за продажба ще бъдат в основата на така сключения Договор, допълнени от Гаранционната карта, издадена от Продавача или доставчик на Продавача.

2.6. По основателни причини Продавачът си запазва правото да промени количеството на Продуктите и/или Услугите в Поръчката. Ако промени количеството на Продуктите и/или Услугите в Поръчката, той ще уведоми Купувача на имейл адреса или телефонния номер, предоставени на Продавача в момента на пускането на Поръчката, и ще възстанови платената сума. 

2.7. Договорът се счита за сключен между Продавача и Купувача след получаване от страна на Купувача от Продавача, чрез електронна поща и/или SMS, на известието за изпращане на Поръчката.

 1. Предмет на договора

3.1. Продажбата на Продуктите/предоставянето на Услугите, в съответствие с наличността на склада, цената и характеристиките, споменати в потвърждението, изпратено от Продавача за валидиране на поръчката, чрез която Купувачът е изразил желанието си за закупуване.

 1. Съдържание на уебсайта

4.1. Информацията, представена на www.melonicare.bg, е собственост на MELONI BEAUTY S.R.L. Информацията, предоставена на този Уебсайт, е на английски език, без да се изключва представянето й на други езици, и е от общ интерес за Продавача, Продуктите, които се предлагат от него и неговите партньори, както и друга информация, която Продавачът счита за интересна за Клиенти/Купувачи.

4.2. Продавачът е собственик на всички права на интелектуална собственост върху Уебсайта, а именно върху неговия дизайн и съдържание, както и върху всички Търговски марки, регистрирани на негово собствено име и публикувани на Уебсайта. Цялото съдържание на Уебсайта е защитено съгласно Закона за авторското право № 8/1996.

4.3. Потребителят се задължава да спазва всички права на интелектуална собственост на Продавача, както е предвидено в действащото законодателство.

4.4. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време както съдържанието, така и структурата на Уебсайта и може да прави, по всяко време и без предизвестие, подобрения или промени в продуктите, услугите или технологиите, описани на този Уебсайт и по същия начин. Тази информация може да бъде променяна от време на време и промените могат да бъдат включени в следващи версии. Също така, поради ограничения в пространството и последователност на структурата на информацията, описанията на продуктите могат да бъдат непълни, но Продавачът се стреми да представи най-подходящата информация, за да може продуктът да се използва в параметрите, за които е закупен. Изображенията на продуктите също са информативни и може да има разлики между тях и продукта. Поради голямото количество информация и условията, наложени от доставчиците, характеристиките и наличието на продуктите, представени на този Уебсайт, могат да се променят без предварително уведомление.

4.5. Информацията на този Уебсайт може да съдържа неточности. Възможно е също така да има технически грешки или грешки в съдържанието, свързани с технически спецификации, цени, наличности или наличност на продукти, които могат да възникнат например при поръчки, направени между работното време на Продавача. Правим всичко възможно, за да гарантираме точността на информацията на уебсайта, поради което, за да се гарантира сигурността на информацията, всички поръчки ще преминат през предварителен процес на потвърждение, преди да бъдат доставени на купувача.

 1. Политика за онлайн продажби

5.1. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна интеракция с Продавача или чрез адресите, посочени в раздел "Контакти" на Уебсайта. Продавачът има право да обработва получената информация, без да е длъжен да се оправдава за това.

5.2. Продавачът може да публикува на Уебсайта информация за Продукти и/или Услуги и/или промоции, предлагани от Продавача или от всяка друга трета страна, с която Продавачът е сключил партньорски споразумения, в рамките на определен период от време и при наличие.

5.3. Всички цени за Продукти и/или Услуги, представени на Уебсайта, са изразени в лева и включват 20% ДДС.

5.4. При условията, предвидени от закона, цената на Електронните продукти, показани на Уебсайта, включва Екотаксата.  Ако Потребителят/Купувачът поиска подробности за точната сума, добавена към цената на Продукта, той/тя трябва да се свърже с Продавача чрез адресите, посочени в раздел "Контакти" на Уебсайта.

5.5. В случай на онлайн плащания, Продавачът не може да бъде държан отговорен за никакви други допълнителни разходи, понесени от Купувача, включително, но не само, такси за конвертиране на валута, прилагани от банката издател на картата на Купувача, ако валутата на издаване на картата се различава от лева. Купувачът е единствено отговорен за това действие.

5.6. Всяка информация, използвана за описание на Продуктите и/или Услугите, достъпни на Уебсайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и др.), не представлява договорно задължение от страна на Продавача и се използва единствено за цели на представяне.

5.7. Предоставената на Продавача информация се използва само за целта, за която е била въведена (пускане на поръчки), в съответствие с действащото законодателство. Продавачът няма да предоставя вашия имейл адрес на трети страни, не насърчава спама и няма да огласява данни, предоставени от своите клиенти, без тяхното изрично съгласие. Всеки потребител има възможност да изтрие предоставения от него имейл адрес от базата данни.

5.8. Цената, начинът на плащане и срокът на плащане са посочени в поръчката. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за доставените Продукти и Услуги, а Купувачът се задължава да предостави цялата информация, необходима за издаване на фактурата, в съответствие с действащото законодателство.

5.9. Продуктите, продавани чрез Уебсайта, са нови, продават се в собствена опаковка или презапечатани (в този случай причината за презапечатването е ясно посочена) и са придружени от данъчна фактура и гаранционен сертификат в момента на доставката.

 

 1. 6. Прехвърляне и възлагане на подизпълнители

6.1. Продавачът има право да прехвърли и/или възложи на трета страна за услуги, свързани с изпълнението на Поръчката, с предварително уведомяване на Купувача, но без неговото съгласие. Продавачът винаги ще носи отговорност пред Купувача за всички договорни задължения (избор на куриерска фирма).

 1. Права на интелектуална собственост (Prava na intelektualna sobstvenost)

 

7.1. Съдържанието на Уебсайта на Продавача, включително, но не само, графики, имена, търговски марки (като например: име на Уебсайт и фирма, символи, изображения, текстове, мултимедийни файлове) са собственост на Meloni и не могат да бъдат вземани и/или използвани без предварителното писмено съгласие на собственика.

 

7.2. Този Уебсайт е интелектуално творение в съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права № 8/1996 г., с измененията и допълненията, и като такъв Продавачът, като автор на това оригинално творение, се ползва със защитата и правата, предоставени от закона. Всяко използване на съдържанието (цялото или частично) за цели, различни от личен интерес, е наказуемо съгласно Закона за авторското право.

 

7.3. Уебсайтът предоставя на Потребителя ограничен достъп до Уебсайта за лична употреба и не му дава правото да модифицира Уебсайта изцяло или частично, да възпроизвежда Уебсайта изцяло или частично, да копира, продава/препродава или по друг начин да експлоатира Уебсайта за търговски цели или в противоречие с интересите на Уебсайта без писменото съгласие на собственика на Уебсайта. Изменението или използването на материалите на този Уебсайт за цели, различни от информационни цели, а именно използване като Клиент, е строго забранено.

7.4. Ако Продавачът предостави на Потребителя/Клиента правото да използва съдържанието на Уебсайта по определен начин, Потребителят/Клиентът ще го използва само за целта, за която е било определено, и за срока, определен в споразумението.

7.5. Meloni е собственик на правата, прикрепени към търговски марки, фирмени имена, търговски наименования, марки и други права на интелектуална собственост, чието съществуване и валидност се изрично признават от всички потребители. Не се споменават други права по отношение на други търговски марки, фирмени имена, търговски наименования или фирми, регистрирани или не, които могат да бъдат прикрепени към определени термини или марки на този Уебсайт.  Обаче липсата на такова споменаване по никакъв начин не означава, че такива търговски марки, фирмени имена, търговски наименования, фирми, термини или марки не са защитени.

7.6. Всички потребители на този Уебсайт изрично признават и се съгласяват, че всеки продукт, услуга или технология, описани в тези документи, може да бъде предмет на други права на интелектуална собственост в полза на Продавача или трета страна. С настоящия документ не се предоставя право на използване на такива права на интелектуална собственост.

 1. Поръчки

8.1. Клиентът избира Продуктите, след което щраква върху бутона "Добави в количката". В "Моята количка" Клиентът може да прегледа списъка с продукти, да промени количествата и да потвърди намерението за покупка, като щракне върху бутона "Плащане", като извърши плащането чрез един от посочените методи. След като бъде добавен в количката за пазаруване, Продукт и/или услуга се предлага за покупка, докато има наличности. Онлайн поръчките ще бъдат изпълнявани в хронологичен ред, в който са регистрирани от системата. Поръчка, съдържаща продукт със статус: Налично, не може да бъде изпълнена, ако друга поръчка за същия продукт е била регистрирана преди нея в хронологичен ред и впоследствие е била потвърдена, като по този начин се изчерпват наличностите. Добавянето на продукт/услуга в количката, при липса на завършване на поръчката, не води до регистрация на поръчка, нито до автоматично резервиране на продукта/услугата.

8.2. Продуктите, продавани от Продавача, могат да бъдат доставени само въз основа на Онлайн поръчка или директно от търговския обект.

8.3. С завършването на Поръчката, Купувачът се съгласява, че всички данни, предоставени от Купувача, необходими за процеса на покупката, са верни, пълни и точни към момента на подаване на Поръчката.

8.4. С завършването на Поръчката, Купувачът се съгласява Продавачът да може да се свърже с Купувача по всякакви налични средства, договорени от Продавача, във всяка ситуация, когато е необходимо да се осъществи контакт с Купувача.

8.5. След завършване на Поръчката, Клиентът ще получи писмено потвърждение от Продавача относно наличието, цената и характеристиките на поръчаните продукти и услуги.

8.6. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати Договора и може да анулира Поръчката, направена от Купувача, след предварително уведомление на Купувача, без това да се счита за нарушение на Договора, без последващо задължение на нито една от страните към другата или без нито една от страните да може да претендира за обезщетения от другата в следните случаи:

-отказ от издалата банка на картата или транзакцията в случай на онлайн плащане;

-обезсилване на транзакцията от обработващия карти, одобрен от Продавача, в случай на онлайн плащане;

-данните, предоставени от Клиента/Купувача на Уебсайта, са непълни и/или неверни;

-отлагане от страна на Купувача на договорената дата за доставка;

8.7. Ако Продавачът не е в състояние да изпълни Договора, тъй като Продуктът вече не е наличен или не може да бъде доставен от Продавача, Продавачът ще информира Купувача за тази липса на наличност и сумите, платени от Купувача за недостъпния продукт или услуга, ще бъдат възстановени в рамките на максимум 30 дни от датата, на която Продавачът е научил за това обстоятелство или от датата, на която Купувачът изрично заяви намерението си да прекрати Договора. Сроковете за доставка са показани на Уебсайта за всеки продукт и варират в зависимост от продукта.

8.8. Наличност на продукти

Наличността на продукт ще бъде показвана на сайта, както следва:

 • "налично" - повече от 3 броя на склад
 • "ограничена наличност" - по-малко от 3 броя на склад
 • "изчерпано" - Продуктът вече не е наличен в склада на Meloni
 • "понастоящем не е налично" - В момента не можем да продадем продукта, защото го няма в наличност при доставчика
 • "по поръчка"  - Продуктът не е наличен в склада на Meloni, но ако направите поръчка за продукт, който има "по поръчка" до него, ще се свържем с вас, за да ви уведомим за неговата наличност
 • "предварителна поръчка" - Продуктът не е наличен в склада на Meloni или в склада на доставчика, но ако направите поръчка за продукт, който има "предварителна поръчка" до него, ще се свържем с вас, за да ви уведомим за неговата наличност
 1. Политика за връщане

9.1. Купувачът има право да се откаже от Договора, а именно да върне продукт или да анулира услуга, в рамките на 14 календарни дни, без да посочва причина и без да носи никакви разходи, различни от разходите за доставка. Така, съгласно GEO 34/2014, срокът за връщане на продукт или анулиране на услуга изтича в рамките на 14 дни от:

 • денят, в който Купувачът влезе във физическо владение на последния продукт - ако Купувачът направи една поръчка за няколко продукта, които ще бъдат доставени отделно.
 • денят, в който Купувачът влезе във физическо владение на последния продукт или част - в случай на доставка на продукт, състоящ се от няколко партиди или части.

9.2. При упражняване на законовото право на връщане на продукта, възстановяването ще бъде извършено в рамките на максимум 14 дни от датата на уведомлението за решението за връщане, по банковата сметка, предоставена от клиента във формуляра за връщане. По този начин, възстановяването ще бъде извършено само по сметката, получена с писмено потвърждение от Купувача.

9.3. Сумата ще бъде възстановена, както следва:

 • за поръчки, платени с банкова карта -> чрез възстановяване по банковата сметка, посочена във формуляра за връщане.
 • за поръчки, платени с наложен платеж/в брой в шоурум -> чрез връщане на сумата в брой в шоурума или чрез връщане на стойността на продукта по банковата сметка, посочена във формуляра за връщане.
 1. Политика за връщане

9.4. Ако Купувачът реши да се откаже от договора, Купувачът трябва да попълни писмено Формуляр за връщане, който може да бъде намерен на сайта в секцията "Подробности за поръчката" на Клиентския профил. След като заявката бъде обработена, Купувачът ще бъде потърсен по телефона за останалите подробности и след това ще получи потвърждение за заявката за връщане.

9.5. Формулярът за връщане трябва да бъде попълнен не по-късно от последния календарен ден от срока за връщане, посочен на страницата с представянето на продукта на сайта. Срокът за връщане започва да тече от датата на получаване на продукта. Формуляри, попълнени след този срок, вече не са валидни.

9.6. Срокът за реакция на заявките за връщане е 3 работни дни от датата на регистрацията. Продуктът, заявен за връщане, ще бъде взет от адреса, посочен от Клиента.

9.7. Продуктите трябва да бъдат върнати в ново състояние и с всички аксесоари, оригинални документи (фактура, касова бележка, спецификация, ръководство за употреба, гаранционна карта), добре опаковани и защитени по време на транспортирането.

9.8. Продуктите, предлагани като подаръци, също трябва да бъдат върнати в ново състояние. В противен случай те ще бъдат фактурирани на цената, показана на сайта, и стойността им ще бъде приспадната от разликата, която трябва да бъде възстановена.

9.9. Моля, имайте предвид: Ако сте закупили няколко продукта от един и същи вид и желаете да ги върнете всички, само един от продуктите може да бъде разпечатан, останалите продукти могат да бъдат приети само ако са запечатани.

9.10. Ако Клиентът/Купувачът поиска прекратяване на Договора в рамките на законосъобразния срок за отказ, той/тя трябва също да върне всички подаръци, които са придружавали продукта.

9.11. Продавачът може да отложи възстановяването на сумата, докато продадените Продукти не бъдат получени и проверени.

9.12. Клиентът е информиран, че ако върнатите продукти показват следи от износване, повреди, петна, прекомерна употреба, драскотини, вдлъбнатини, удари, механични или, когато е приложимо, токови удари, липсващи аксесоари, липсващи гаранционни сертификати и не могат да бъдат препродадени като нов продукт, ще бъде начислена такса, за да се покрие разликата в цената между нов продукт и вече използван продукт. Продавачът си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да удържи сума от стойността на продукта, което ще бъде съобщено след като щетите бъдат оценени.

 

Намаление на стойността на върнатите продукти

9.13. Тъй като при продажби от разстояние Купувачът няма възможност да провери Продуктите преди сключването на договора, той/тя има право да се откаже от договора. По същата причина на Купувача е позволено да тества и провери закупените от него/нея Продукти доколкото е необходимо, за да определи естеството, характеристиките и функционирането на Продуктите.

9.14. За да установи естеството, характеристиките и работата на Продуктите, Купувачът трябва да ги борави и инспектира по същия начин, както би било разрешено в реален физически магазин. Купувачът носи отговорност само за намаляване на стойността на Продуктите, произтичащо от боравенето с тях по начин, различен от необходимия за определяне на естеството, качествата и функционирането на Продуктите.

9.15. Ако Купувачът упражни правото на отказ, след като е използвал Продуктите до степен, която надхвърля необходимата граница за определяне на тяхното естество, характеристики и функциониране, Купувачът носи отговорност за всяко намаление на стойността на Продуктите.

9.16. Аксесоарите (ръководства за употреба, кабели, брошури, сертификати и др.), съдържащи се в кутията на продукта и неговата оригинална опаковка, са съставна част от продукта (sastavna chast ot produkta). Следователно, Купувачът се задължава, при упражняване на правото си на отказ от договора, да върне продукта в оригиналната му ненарушена опаковка, защитен чрез увиване със стреч фолио (strech folio) или опакован в картонена кутия (без залепени върху нея етикети, без разфасования, скъсвания и др.) и заедно с всичките му аксесоари.

9.17. Върнати продукти, показващи следи от износване (петна, драскотини, огъвания, пукнатини, удари и др.), ще бъдат приети само след като бъдат приведени в съответствие, което включва разходите за дезинфекция, козметизиране, ремонт, подмяна на повредени части и връщането им в търговски вид за продажба като рециклирани/преопаковани продукти (retsiklirani/preopakovani produkti). Крайната стойност се определя въз основа на стойността на подлежащите на подмяна части и труда за рециклиране или като разликата между първоначалната стойност на новия продукт и стойността за препродажба на използвания продукт.

9.18. Всяко намаление на стойността на продуктите в резултат на тяхната манипулация по начин, различен от необходимия за определяне на естеството, качествата и функционирането на продуктите, е отговорност на Купувача. За по-голяма яснота, от общата цена на върнатия продукт, Продавачът ще приспадне сума, представляваща намалението на стойността на продукта в размер до максимум 30% от първоначалната стойност на продукта, според случая. Намалението на стойността ще бъде начислено и за продукти, чиято опаковка е повредена или унищожена. Размерът на таксата за намаление ще бъде обоснован и съобщен на Купувача след получаване на върнатите продукти.

9.19. Сумата ще бъде възстановена в рамките на 14 дни от датата на решението за връщане, по банковата сметка, предоставена от Клиента във формуляра за връщане.

9.20. Тъй като продуктът е бил част от промоция, само чрез асоциирането му с другите продукти, отстъпките/бонусите, предлагани в оригиналната поръчка, се анулират. Цените на продуктите, задържани от Клиента, ще се върнат към стойността преди прилагането на отстъпката, получена чрез асоцииране в поръчката с продукта, който ще бъде върнат. Сумата, която трябва да бъде възстановена на Клиента, ще бъде равна на разликата между сумата, платена от Клиента, и първоначалната цена на задържаните продукти (без приложената отстъпка за акумулиране на продукти).

Връщане на дефектни продукти

9.21. Ако върнете продукт в рамките на 14-дневния период, за който смятате, че е дефектен, той трябва да бъде върнат и трябва да изберете връщане или гаранционна претенция. След като получим продукта, ще извършим проверка и ще ви уведомим за това. Рекламации относно външния вид, цвета, текстурата не представляват дефект.

9.22. Вие носите отговорност за целостта на продуктите по време на транспортирането на върнатите продукти. Потребителят носи отговорност само за намаляване на стойността на продуктите, произтичащо от боравенето с тях, по начин, различен от необходимия за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите, в съответствие с Чл. 14 (3) от Закона за защита на потребителите

*При получаване на върнатия продукт се изготвя констативен протокол и се правят снимки, за да се докаже намалението на стойността (ако е приложимо).

Препоръки за опаковане на продукти, изпращани за гаранционни цели

9.23. Продуктите, предлагани на този Сайт, са продукти, които могат да бъдат крехки и чупливи, поради което, когато се изпращат за гаранция, препоръчваме подходяща опаковка, за да пристигнат здрави и целости в притежание на Продавача. Купувачът не е задължен да запазва оригиналната опаковка през гаранционния период, но препоръчваме продуктите да бъдат увити и опаковани, за да се избегне разместването им вътре в опаковката.

9.24. Винаги използвайте опаковка с размер, подходящ на размера и теглото на транспортираните продукти. Продуктите не трябва да се движат вътре в кутията. Трябва да има разстояние от 5-6 см между продукта и стените на кутията, което трябва да бъде запълнено с фолио или полистиролни топчета, за да се намали ударът при евентуален сблъсък. Запълнете пространството с полистиролни топчета или вестник.

Ако повече от един продукт се транспортира в една кутия, уверете се, че са добре разделени един от друг чрез защитна опаковка като картонени калъфи, полистирол, балончета .

Препоръчваме опаковането на тези продукти или в удароустойчиви пликове, или в картонени кутии и допълнителното им защитаване с балончета и тиксо.

9.25. Препоръчваме използването на следните видове опаковки:

 • Картонена кутия със залепваща се лента, пълна с полистиролни топчета и запечатана със защитно фолио: Подходяща за по-малки и по-леки продукти.
 • Картонена кутия + балончета, за защита срещу драскотини, удари: Подходяща за по-крехки продукти, които могат да бъдат лесно надраскани.
 • Картонена кутия с 3 или 5 слоя + полистиролни топчета запълване на празни пространства + балончета за защита от удар: Подходяща за по-големи, по-тежки или по-чупливи продукти.
 • Картонена кутия, пълна с полистиролни плоскости/експандиран пенопласт и полистиролни топчета: Подходяща за изключително крехки и скъпи продукти.

Изпращането на продукти под гаранция може да стане чрез куриерските компании, които са наши партньори, като се поиска вземане на продукта от получателя или чрез други методи на доставка.  Когато предавате частите под гаранция на куриерската компания, моля да ни съобщите писмено по имейл номера на товарителницата, генериран от куриерската компания, за обработката му в системата

 1. Отстъпки

 

10.1. Отстъпките и промоциите не се натрупват. Отстъпката с най-висока стойност винаги се запазва.

10.2. Запазваме си правото да променяме отстъпки и промоции без предизвестие.

 1. Поверителност

11.1. Meloni ще пази поверителна информация от каквото и да е естество, предоставена от Купувача. Разкриването на предоставената информация може да бъде направено само при условията, посочени в този документ.

11.2. Никакви публични изявления, промоции, съобщения за пресата или каквато и да е друга форма на разкриване на трети страни не трябва да се прави от Купувача/Клиента по отношение на Поръчката/Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

11.3. Изпращайки информация или материали чрез този уебсайт, вие предоставяте на Продавача неограничен и неотменим достъп до тях, правото да използва, възпроизвежда, показва, променя, предава и разпространява такива материали или информация. Вие също така се съгласявате, че Продавачът може свободно да използва за свои собствени цели всяка такава информация, идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни предоставяте чрез уебсайта. Meloni няма да носи никакви задължения по отношение на поверителността на изпратената информация, освен ако не е предвидено друго в приложимото законодателство.

12. Търговски комуникации

12.1. Купувачът/Потребителят/Клиентът може по всяко време да промени своя избор на съгласие, дадено на Продавача за търговски съобщения, съдържащи обща и тематична информация, включително информация за оферти или промоции, както следва:

12.1.1. чрез достъп до връзката за отписване, показана в търговските съобщения, получени от Продавача;

12.1.2. като се свържете с Продавача;

12.2. Ние също така ще използваме вашите данни за провеждане на пазарни проучвания и проучвания, за да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме, и изживяването при пазаруване. Информацията, получена от такива пазарни проучвания и проучвания, няма да се използва за рекламни цели, а само за целите, посочени по-горе. Вашите отговори на пазарни проучвания и проучвания няма да бъдат свързвани с вашата самоличност и няма да бъдат предавани на трети страни или публикувани. Можете да възразите срещу използването на вашите данни за пазарни проучвания и проучвания по всяко време, като отворите връзката за отписване, показана в съобщението, или като се свържете с Meloni.

13. Фактуриране и плащане

13.1. Цените на Продуктите и Услугите, показани на уебсайта, включват ДДС съгласно действащото законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка. Продавачът издава фактура на Купувача за доставените Продукти и Услуги, като Купувачът се задължава да предостави цялата необходима информация за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

13.3. Цената на договора е цената на продажбата на Продуктите/предоставянето на Услугите, съдържаща се в Поръчката, валидирана с потвърждението на Продавача. Въпреки това, Продавачът предупреждава, че има случаи, в които поради неизправности на уебсайта или грешки, показаната цена може да не е действителната цена. В тези случаи Продавачът ще информира Купувача за точната цена, като я посочи в потвърждението на поръчката.

13.4. С изпращането на Поръчката Купувачът се съгласява да получава фактурите в електронен формат, като Meloni ги добави към неговия/нейния акаунт по електронна поща на имейл адреса, посочен в неговия/нейния акаунт.

13.5. За коректно съобщаване на фактурата, свързана с Поръчката, Купувачът трябва да актуализира, когато е необходимо, данните в своя Акаунт и да има достъп до информацията и документите, свързани с всяка Поръчка, съществуващи в Акаунта. Чрез това средство за комуникация, чрез достъп до своя акаунт, Купувачът ще има запис на фактурите, издадени от Мелони, за да ги запазва и архивира по всяко време и по какъвто начин пожелае.

13.6. Данните за платежната карта на Потребителя/Купувача няма да бъдат достъпни за Продавача и няма да се съхраняват от Meloni или от платежния процесор, интегриран в уебсайта, а само от институцията, оторизираща транзакцията, или от друго лице, упълномощено да предоставя идентификация на картата услуги за съхранение на данни, за чиято самоличност Потребителят/Купувачът ще бъде информиран преди въвеждане на данните.

13.7. Субектът, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на картови данни, е NETOPIA Payments SRL, регистрирана в Търговския регистър под №. J40/9170/2003, едноличен регистрационен код RO15565496, със седалище гр. Бд. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Cladirea 24, etaj 4, Sector 2, Букурещ, Румъния, 020335 и/или Stripe Payments Company, адрес 510 Townsend St San Francisco, CA, 94103-4918 Съединени щати.

 1. Начини на плащане

14.1. Цената на Договора може да се заплати по един от следните начини, в зависимост от избора на Клиента:

14.1.1. онлайн плащане с карта (лична карта или карта на компанията купувач, при напълно сигурни условия, без допълнителна такса за транзакция; плащанията се извършват чрез Netopia MobilPay.ro/Stripe);

14.1.2. наложен платеж, когато има такъв (плащането ще се извършва според цената на договора, на комисионера, извършващ доставката).

 1. Доставка на продукти

15.1. Условия за доставка на продукти и услуги, продавани от Meloni;

15.1.1. Проследяване на вашата поръчка: след като регистрирате вашата поръчка, Купувачът ще бъде информиран за нейния статус чрез имейл адреса, който е предоставил при подаване на поръчката.

15.1.2. Промяна или анулиране на Поръчка: За да анулира или промени Поръчка, Купувачът трябва да се свърже с Meloni България на тел. +359885408518.

15.1.3. Начини на доставка

15.1.3.1. Доставка с куриер (стандартна): Продавачът се задължава да достави Продуктите на Купувача с куриер от врата до врата на адреса за доставка, посочен от Клиента във формата за поръчка. Таксите за доставка по регион и по област, които варират в зависимост от географския район, ще бъдат добавени към Продуктите.

15.1.3.1.1. Доставката е безплатна, ако стойността на поръчката надвишава праговата стойност от 100 лева.

15.1.3.1.2. За поръчки, направени на стойност под 100 лева, ще бъдат таксувани допълнителни разходи за доставка.

15.1.3.1.3. Ако една поръчка съдържа няколко продукта с различни срокове за доставка, ще бъде извършена само една доставка в рамките на периода, определен от Продавача, според наличността, показана на уебсайта към момента на подаване на поръчката.

15.1.3.1. Вземане от шоурума: Услугата за лично вземане от шоурума на Meloni е достъпна само след потвърждение по телефона.

15.1.3.1.1. Доставката до шоурума е безплатна за всички поръчки, направени директно в шоурума, както и за поръчки, направени онлайн или чрез кол център, които се заплащат в момента на подаване на поръчката.

15.1.3.1.2. Ако продуктите не са на склад в шоурума, ние ще ви уведомим по имейл или SMS, когато пристигнат в шоурума за получаване. От момента, в който пристигнат, продуктите са достъпни за получаване в продължение на 7 дни (включително деня, в който получите уведомлението за получаване).

15.1.3.1.3. Козметичните охладители могат да бъдат тествани за функционалност при вземане от шоурума. Ако Купувачът откаже теста, продуктът се счита за доставен изправен, без драскотини и с работещ вентилатор. Купувачът също така ще бъде помолен да подпише документ, удостоверяващ отказа да тества продукта.

15.1.3.1.4. Всяко искане за връщане на закупени продукти, които са взети от шоурума на Мелони и за които Купувачът е отказал тестване, ще бъде прието само при условията, посочени в гаранционния сертификат.

15.2. Продавачът осигурява правилното опаковане на Продуктите и осигурява предаването на придружаващите ги документи.

15.3. Продавачът ще достави продуктите и услугите в рамките на Европа. Времето за доставка варира според региона. В случай на забавяне, Продавачът ще уведоми Купувача възможно най-скоро за статуса на доставката.

 

 1. Гаранции

Общи условия за предоставяне на гаранцията

Всички продукти, продавани на този Сайт, са нови продукти, придружени от данъчни документи и отговарят на гаранционните изисквания. При неблагоприятен случай на сервизни проблеми, Продавачът се задължава да върне закупените продукти в съответствие, както по време на гаранционния период, така и след гаранционния период (ако е приложимо). Правата по отношение на предоставената гаранция са в съответствие с разпоредбите на Закон №. 449/2003 и GO 21/1992 и са валидни за физически лица. Гаранцията се предоставя от продавача. Средният срок на използване и срокът на гаранция за съответствие е 24 месеца от датата на закупуване на продукта. Методите за осигуряване на гаранцията са: ремонт; замяна; възстановяване на стойността на продукта (в този ред).

 

16.1. Всички продукти, продавани от Meloni, с изключение на повторно запечатаните продукти, се възползват от гаранционни условия в съответствие с GD 21/1992, Закон 449/2003 и GD 174/2008 и търговските политики на производителите. Продуктите са нови (с изключение на повторно запечатани продукти), в оригинални опаковки и идват от източници, упълномощени от всеки производител. Продуктите са придружени от гаранционен сертификат, издаден директно от Продавача. Гаранционният сертификат съдържа общи инструкции за употреба и гаранционни условия. Гаранционният сертификат и свързаните с него документи в електронен формат могат да бъдат поискани и по телефона или по имейл contact@melonicare.bg. За някои продукти този сертификат може да бъде намерен на хартиен носител в опаковката.

 

16.2. Продавачът осигурява и гарантира съответствието на закупените продукти, както и скрити дефекти, като декларира на своя отговорност, че продаваните продукти не застрашават живота, здравето, безопасността на труда, не оказват отрицателно въздействие върху околната среда и са в съответствие с Наредба бр. 20/2010 относно установяването на мерки за еднакво прилагане на законодателството на Европейския съюз, хармонизиращо условията за търговия с продукти, документацията за изпълнение на производителя и румънските стандарти.

16.3. Продавачът се задължава да достави стоката така, както е описана на сайта и с качествата и характеристиките, посочени във фактурата. Продуктът се счита за несъответстващ, ако не притежава същите качества, както е описано на уебсайта или ако не притежава качествата и характеристиките, посочени във фактурата.

16.4. Продавачът носи отговорност, ако несъответствието на продукта възникне в рамките на 2 години, считано от датата на доставка, и ако Купувачът информира Продавача за възникването на несъответствието в рамките на 2 дни от датата, на която е открито . Ако при доставката се установи несъответствие на продукт по фактура, Купувачът има право да изиска ремонт в разумен срок или замяна на продукта. Ако тези операции не са възможни, Купувачът има право да поиска съответно намаление на цената или прекратяване на договора по отношение на този несъответстващ продукт.

16.5. Купувачът се задължава да уведоми липсата на компонент от опаковката преди началото на монтажа и да запази етикетите и съдържанието на опаковката в състоянието, в което са получени за проверка и подмяна. Продавачът не носи отговорност за изпълнението и последствията от услугите по обработка, транспорт, монтаж и монтаж, извършени от трети лица, когато продуктът е бил повреден или не са били спазени инструкциите на производителя. Продавачът не носи отговорност за последствия от неправилна употреба или поддръжка на продуктите поради неспазване на инструкциите на производителя.

16.6. Не се счита за липса на съответствие, ако към момента на издаване на фактурата Купувачът е знаел или не е могло разумно да не знае за липсата на съответствие.

16.7. Купувачът се съгласява, че произведените продукти и тези, изработени от материали като естествен камък, не могат да бъдат произведени идентично по отношение на текстура, цветови нюанси на различни повърхности и видими характеристики на материала. Купувачът се съгласява, че продуктите, изработени от естествен камък, могат да имат малки пукнатини в зависимост от естеството на камъка или че малки пукнатини под 1 см могат да се появят с течение на времето, в зависимост от условията, при които се съхраняват продуктите. Те не се считат за дефекти в качеството. Счупването на продуктите или стъклените компоненти или надраскването на продуктите след приемане са рискове, които се поемат изцяло от Купувача.

16.8. Продавачът предоставя гаранция от датата на доставка на продуктите - 24 месеца (за качествени дефекти). През този период, ако недостатъците не се дължат на Купувача, Продавачът поема отговорност за ремонта или замяната на продукта за своя сметка. След доставката Купувачът вече не може да претендира за количествени недостатъци или недостатъци, за които той/тя не е могъл разумно да не е знаел по време на доставката (отчупване, драскотини, огънати компоненти, петна от мръсотия и др.).

16.9. Купувачът се задължава да пази гаранционния лист и данъчната фактура. В рамките на гаранционния срок Купувачът има право да изисква безплатен ремонт или замяна на продукта с качествени дефекти, ако тези дефекти не са причинени от неспазване от страна на Купувача на инструкциите за употреба и поддръжка. В зависимост от наличността на производителя и мястото, където е произведен продуктът, Продавачът се задължава да ремонтира или замени продукта по време на гаранционния срок в рамките на не повече от 14 дни.

16.10. В случай на дефект, съгласно Закон №. 449/2003 г. Гаранционният сертификат е единственият документ, който удостоверява правото на гаранция и който се представя заедно с фактурата и доказателството за плащане (касова бележка, фактура и др.). Загубата на гаранционния сертификат ще анулира гаранцията за продукта или услугата.

16.11. Замененият продукт се покрива от същата гаранция като нов продукт.

16.12. За всяка категория продукти следните действия са строго забранени:

16.12.1. сглобяването на продукта при повреда на елемент или на самия продукт;

16.12.2. разопаковане с помощта на остри или твърди предмети;

16.12.3. режещи или драскащи материали;

16.12.4. триене в други повърхности или с абразивни вещества (почистващи разтвори);

16.12.5. използване или съхранение на продукти във влажна среда или при температури под 0 градуса по Целзий и в среди с температурни колебания;

16.12.6. поставяне на продукта в близост до източници на топлина (охранителното разстояние е 1 m);

16.12.7. използване на почистващи продукти, съдържащи киселини, петрол, газ, детергенти, химически разтворители или алкохол (всеки разтвор трябва първо да се тества върху малка, скрита област);

16.12.8. намокряне на продуктите (почистете с кърпа, леко навлажнена в разтвор на сапунена вода - 50% вода, 50% pH неутрален течен сапун, след което незабавно избършете със суха кърпа);

16.12.9. използване на продуктите за цели, различни от тези, за които са предназначени.

16.13. Страните се съгласяват, че всяко известие, изпратено от едната от тях до другата, е валидно, ако е изпратено в писмен вид до вас на адреса, посочен в уводната част на фактурата. Промяната на адреса не може да бъде възразена от страните, ако не е съобщена писмено. В случай на уведомление по пощата, то се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка и се счита за получено от адресата на датата, посочена от получаващата пощенска служба в това потвърждение.

16.14. Гаранционният срок е посочен в Гаранционния сертификат за всеки отделен повторно запечатан Продукт. Условията за използване, обработка и транспортиране на повторно запечатан Продукт са същите като за запечатаните Продукти и се възползват от същите услуги, освен ако не е посочено друго на страницата на Продукта.

16.15. Гаранцията на Продуктите, които се ползват от Гаранционния сертификат, издаден от MELONI BEAUTY S.R.L., се урежда в седалището на фирмата: ул. Prelungirea Ghencea, nr. 65, лок. Брагадиру, съд. Илфов.

 

16.16. Всички евентуални разногласия, възникнали между страните по отношение на изпълнението или тълкуването на поръчката, които не могат да бъдат уредени по приятелски начин, ще бъдат уредени от общите съдилища по седалището на Продавача, в съответствие с действащото законодателство в Румъния.

 1. Прехвърляне на собственост

17.1. В периода до датата на доставка, независимо от частичното или пълното плащане на поръчката, продуктите остават собственост на Продавача до фактическата им доставка. Реалната доставка се потвърждава от подписа на Купувача за получаване върху транспортния документ, предоставен от куриера. Собствеността върху Продуктите се прехвърля при доставка, след плащане от страна на Купувача на място, посочено в Поръчката (чрез доставка - означава подпис за получаване на транспортния документ, предоставен от куриера).

17.2. Продуктите трябва да бъдат в оригиналната, запечатана опаковка на производителя и да са застраховани по време на транспортиране до доставката. При получаване на продукта Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на пратката в присъствието на куриера: опаковката да не е скъсана, да няма драскотини, удари или следи от неправилно боравене. Ако пратката е повредена при доставката, клиентът се задължава да откаже получаването и да уточни в коментарите към протокола, сключен с куриера, състоянието на пратката към момента на доставката.

17.3. Приемането ще бъде извършено, когато продуктите и услугите отговарят на посочените в поръчката технически характеристики. Ако Купувачът открие, че доставените продукти или предоставените услуги не отговарят на техническите спецификации, тогава Продавачът ще направи продуктите и услугите съвместими или ще върне стойността на закупените продукти, за които е установено, че не отговарят на изискванията, ако Купувачът желае това.

17.4. В случай на продукти, които имат опция "Преглед на пратка при доставка", показана на страницата на продукта, е задължително да проверите продуктите изцяло в момента на доставката. Купувачът се задължава да разопакова и проверява количеството и качеството на колетите въз основа на тяхното етикетиране, да разопакова и проверява целостта на чупливи колети и чупливи опаковани компоненти (напр. стъклени части). За тези продукти подписването на транспортните документи предполага приемане на продуктите и тяхното качество. Всякакви последващи претенции относно евентуални повреди на продуктите поради транспорт са невалидни.

 1. Отговорност

18.1. С достъпа до уебсайта вие се съгласявате, че използването е на ваш собствен риск. Meloni не носи отговорност за какъвто и да е пряк или непряк инцидент или всякаква друга загуба, цена или разход от каквото и да е естество, които могат да възникнат в резултат на достъп или сърфиране в уебсайта или чрез изтегляне на данни (текст, изображения, видео или аудио).

 

18.2. Meloni също така не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от вируси, грешки, човешки действия или неизправност на компютърната система или всякакви други грешки, повреди или забавяне на комуникацията при предаване на устройствата.

18.3. Цялата информация и материали, съдържащи се на този уебсайт, се предоставят безплатно без каквато и да е гаранция. При никакви обстоятелства Meloni Company не носи отговорност за каквито и да било преки, последващи, случайни, специални щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на този уебсайт и не носи отговорност за каквито и да било щети, които са резултат от грешки, пропуски, прекъсвания, грешки , дефекти, закъснения в работата или предаването или каквато и да е неизправност на уебсайта.

18.4. Отговорност за съдържанието на Уебсайта: Meloni не носи и не може да носи отговорност за щети, причинени от грешки, неточности или остаряла информация, публикувана или поддържана на Уебсайта, които не са причинени по негова вина.

18.5. Meloni си запазва правото да допълва и променя всяка информация на уебсайта по всяко време.

18.6. Meloni не носи отговорност за каквито и да било загуби, разходи, съдебни дела, претенции, разноски или други задължения, ако те са пряко причинени от неспазването от ваша страна на Правилата и условията.

18.7. Мелони не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на временното нефункциониране на Уебсайта, както и за вреди, произтичащи от невъзможността за достъп до определени връзки, публикувани в Уебсайта.

18.8. Продавачът не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, които Купувачът или трета страна може да претърпи в резултат на изпълнението от страна на Продавача на някое от задълженията си по Поръчката, както и за щети, произтичащи от използването на Продуктите и Услугите след доставка и по-специално за загубата им.

18.9. Чрез създаването и използването на Акаунта, Потребителят/Купувачът поема отговорност за поддържане на поверителността на данните в Акаунта (потребителско име и парола) и за управление на достъпа до Акаунта и, до степента, разрешена от приложимото законодателство, е отговорен за извършената дейност чрез неговия/нейния акаунт.

18.10. Чрез създаването на Акаунт и/или използването на Съдържанието и/или извършването на Поръчки, Клиентът/Потребителят/Купувачът изрично и недвусмислено приема Общите условия на уебсайта в последната актуализирана версия, която е била съобщена, съществуваща към датата на създаване на Акаунт и/или използване на Съдържанието и/или извършване на Поръчка.

18.11. Meloni не носи отговорност за съдържанието, качеството или естеството на уебсайтовете, до които се достига чрез връзки от този уебсайт (търговски или рекламни връзки). Отговорността за тези уебсайтове е изцяло на техните собственици.

 1. Права и задължения на продавача

 

19.1. Продавачът използва своите професионални и технически познания за постигане на резултата, посочен в поръчката, и доставя продуктите и услугите, които отговарят на изискванията, нуждите и спецификациите на Купувача;

19.2. Комуникация с магазина – може да се осъществи чрез взаимодействие с магазина, публикуване на мнения за продукти или комуникация чрез адресите, посочени в раздел „Контакти“. Мнения или адреси, съдържащи обиди или неподходящ език, ще бъдат изключени от сайта или игнорирани. Продавачът е свободен да борави с получената информация, без да се обосновава.

 1. Писане на рецензии

20.1. Потребителите/Клиентите/Купувачите могат да пишат Отзиви в секцията "Препоръки". Въведената информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и ще се отнася до характеристиките и използването на продукт или услуга.

20.2. С регистрирането на конкретен преглед на уебсайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите предоставят на Продавача неизключителен, постоянен, неотменим, териториално неограничен лиценз и дават на Продавача правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показват такова съдържание.

20.3. В момента на изпращане на Отзив в посочените раздели, всеки Потребител/Клиент/Купувач се задължава да спазва следните правила:

20.3.1. да се отнася само до функции и/или начин за използване на конкретен продукт или услуга, като избягва информация за аспекти, които могат да се променят (цена или промоционални оферти) или информация за това как да се изпълни Поръчката;

20.3.2. да използва подходящ, необиден език, без термини, които могат да обидят или навредят на друг Потребител/Клиент/Купувач;

20.3.3. да гарантират, че въведената от тях информация е вярна, точна, неподвеждаща и в съответствие с приложимите закони, като по този начин зачита правата на други страни, на авторско право, търговска марка, лицензиране или други права на собственост, публичност или поверителност;

20.3.4. да използвате това средство само за комуникация или получаване на допълнителни подробности за определен продукт или услуга на уебсайта, без да се позовавате на други компании, насърчаващи продажбата и покупката на продукти или услуги;

20.3.5. да не предоставяте или изисквате по какъвто и да е начин или в каквато и да е степен лични данни (данни за контакт, информация за доставка или домашен адрес, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена и т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на такива лични данни;

20.3.6. да не включва информация и/или подробности за URL адреси (линкове) от други търговски уебсайтове, извършващи същата търговска дейност като Продавача;

20.3.7. да не се опитвате да измамите предоставяните от Продавача услуги или да изпращате Ревюта, съдържащи рекламни материали;

20.4. В допълнение към критичната фактическа оценка, когато изпраща рецензия, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще може също така да добави Оценка под формата на символ „Сърце“, което ще предаде на другите Потребители, че са доволни от Продукта.

20.5. Потребителите/Клиентите/Купувачите, които изпращат Рецензии, към които прикачват файлове със снимки, трябва да спазват следните правила:

20.5.1. качените файлове трябва да съдържат изображения и/или видеоклипове, които се отнасят до продукта или услугата, за които е написан прегледът, като се гарантира, че качените файлове зачитат авторските права;

20.5.2. качените файлове няма да съдържат насилие, съдържание за възрастни, неприличен език или друго съдържание, което обижда човек/група въз основа на раса или етнически произход, религия, увреждане, пол, възраст, статут на ветеран, сексуална или политическа ориентация;

20.5.3. качените файлове няма да съдържат информация, свързана с други лица;

20.5.4. качените файлове не трябва да съдържат URL адреси или водни знаци към уебсайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.

20.6. Когато рецензия е маркирана от потребител/клиент/купувач като неподходящо съдържание, от чисто субективна гледна точка, това съдържание ще бъде внимателно проучено от Продавача, за да се определи дали нарушава Общите условия на уебсайта. Въведените текстове, снимки или видеоклипове се премахват от уебсайта само след като бъдат анализирани от Продавача.

20.7. Ако Продавачът открие повтарящи се нарушения на Общите условия, Продавачът си запазва правото да спре възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да изпраща Рецензии на уебсайта.

 

 1. Обработване на лични данни

21.1. Моля, прочетете Политиката за поверителност относно обработката на лични данни, която е част от този Документ.

 

 1. Използване на бисквитки

22.1. Вижте Политиката за бисквитки, която е част от този документ.

 

 1. Форсмажорни обстоятелства

23.1. Всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие, извън контрола на страните, което възпрепятства частично или изцяло изпълнението на договорните задължения, се счита за форсмажорно събитие. Страна, която се позовава на непреодолима сила и която уведоми другата договаряща страна за това в рамките на 7 дни от настъпването на заявеното събитие на непреодолима сила, се освобождава от задълженията си, но само до степента и изключително за периода, за който се прилага непреодолимата сила.

23.2. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение на своите договорни задължения, ако такова неизпълнение се дължи на събитие на непреодолима сила. Форсмажорните обстоятелства са непредвидими събития извън контрола на страните и които не могат да бъдат избегнати.

23.3. Ако в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата на настъпване на събитието, събитието не престане, всяка от страните има право да уведоми другата страна за прекратяването на Договора, без която и да е от страните да има право да претендира за допълнителни вреди.

 

 1. Приложимо право

24.1. Този договор е предмет на румънското законодателство. Всички спорове, възникнали между Продавача и Клиентите/Купувачите, се уреждат по приятелски начин или, ако това не е възможно, споровете се уреждат от румънските съдилища в Букурещ.

 

 1. Информация за ИУЕЕО

25.1. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, ако не се събират разделно. Като се вземат предвид разпоредбите на GEO 195/2005 - за опазване на околната среда и GEO 5/2015 за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, Клиентите трябва да вземат предвид следното:

25.1.1. Купувачите се задължават да не изхвърлят отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци и да събират отделно такова ОЕЕО;

25.1.2. събирането на тези отпадъци (ОЕЕО) ще се извършва от обществената служба за събиране на ОЕЕО и от събирателни центрове, организирани от оторизирани икономически оператори за събиране на ОЕЕО;

25.2. Символът, показващ, че електрическото и електронното оборудване подлежи на разделно събиране, е зачеркната кошче за боклук, както е на снимката. Вижте тук символа WEEE.

25.3. Тази пиктограма показва, че ОЕЕО не трябва да се смесва с битовите отпадъци и подлежи на разделно събиране.

 

 1. Други разпоредби

26.1. Спиране на достъпа

26.2. По изключение Продавачът може, без допълнително известие или формалност и без това да изисква обяснение на отношението му, да спре или блокира достъпа ви до съдържанието на уебсайта или която и да е част от това съдържание, по-специално за оставяне на рецензии. Всеки неоторизиран достъп до непубличните елементи на уебсайта представлява нарушение на достъп без право до компютърна система и ще бъде санкциониран съгласно действащото румънско законодателство.

26.3. Сигурност

26.3.1. Този уебсайт предприема всички необходими мерки за сигурност, за да защити личната информация на нашите потребители. При попълване на лични данни на нашия уебсайт информацията ще бъде защитена както офлайн, така и онлайн. Цялата лична информация ще бъде обработена чрез защитени страници, използващи SSL криптиране, отбелязани с малък символ на катинар в долната част на прозореца на браузъра Microsoft Internet Explorer.

26.3.2. За повече информация относно стандартите за сигурност, прилагани на този уебсайт, моля, посетете раздела Помощ.

 

Потребителят на melonicare.bg се задължава редовно да проверява Общите условия за ползване. Ако не сте съгласни с промените, направени в тях от Meloni, вие ще спрете да използвате уебсайта. Ако продължите да използвате уебсайта, се счита, че сте съгласни с направените промени.

Продавачът си запазва правото периодично да актуализира и променя Правилата и условията на уебсайта, за да отрази всички промени в работата на уебсайта или промени в законовите изисквания. Документът е обвързващ за Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента на публикуването му на Уебсайта. В случай на такива промени, Продавачът ще покаже на Уебсайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на този Документ.